Program, projekty, akcje

REALIZOWANE PROGRAMY i PROJEKTY:

„Wokół Przedszkola” – program wychowania przedszkolnego M. Kwaśniewskiej, J. Lendzion, W. Żaby – Żabińskiej  zgodny z podstawą programową i zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej.

„Nie ma dobrych relacji bez edukacji”– celem programu jest uświadomienie dziecku że ma swoje prawa i obowiązki, kształtuje postawę szacunku wobec innych, ograniczenie zachowań agresywnych, umiejętność współdziałania w grupie.

„Kodowanie na dywanie”-  programowanie przyniesie rezultaty jeśli zaczniemy uczyć dzieci  krytycznego myślenia i „kombinowania” jeszcze na etapie przedszkola. Do nauki programowania  wykorzystany będzie zestaw matematyczno-humanistyczny z matą do kodowania.  Uczenie programowania na etapie przedszkolnym to  kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, pracy zespołowej, szukania kompromisów, rozwijanie kreatywności, a także oswajanie z nowoczesnymi technologiami.

 „Ćwiczenia i zabawy  usprawniające rękę”  – zajęcia manualne przeznaczone są przede wszystkim dla dzieci o słabej sprawności manualnej. Celem ćwiczeń jest takie poprawienie tej sprawności, by dziecko mogło dostatecznie radzić sobie w czynnościach wymagających wykonywania drobnych, precyzyjnych ruchów ręki.

„Odimienna Metoda Nauki Czytania według koncepcji dr I. Majchrzak” (wprowadzenie dziecka w świat pisma ) Odimienna metoda nauki czytania wprowadza dziecko w świat pisma przy wykorzystaniu jego   imienia. Dziecko przez własne imię zaczyna interesować się pismem, pisaniem i czytaniem. Ma okazję przyjrzenia się charakterystycznej formie każdej litery i rysunkowi całego imienia. Odimienna metoda czytania pozwala dziecku poznać, że czytanie może być fascynującą zabawą w chowanego – czyli odkrywaniem słów ukrytych za zasłoną liter.

Logorytmika jest to jedna z metod stosowana w postępowaniu logopedycznym oparta na rytmie muzycznym i tekstach słownych. Oddziałowuje na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową dziecka. Na bazie ćwiczeń muzyczno-ruchowych stosuje się ćwiczenia słowno-ruchowe, których wiodącym składnikiem jest rytm. Głównym zadaniem logorytmiki jest usprawnianie słuchowe i ruchowe dzieci z zaburzeniami mowy. Zajęcia muzyczno – ruchowe mają za zadanie przede wszystkim uwrażliwienie dzieci na zjawiska wspólne dla muzyki i mowy, tj. rytm, melodię, tempo, dynamikę i barwę dźwięku.

 Metoda Ruchu Rozwijającego to metoda opracowana przez Weronikę Sherborne. Główne założenia tej metody to rozwijanie świadomości własnego ciała i otoczenia, usprawnienie sfery motorycznej. Jest metodą koncentrującą się na rozwijaniu sfery emocjonalno-społecznej oraz świadomości samego siebie i innych osób za pomocą ruchu.