O przedszkolu

Kiedy powstaliśmy

„EUROPRYMUSEK” to Niepubliczne Przedszkole, które powstało w 2011 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 1.3.2 „Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizuje ono cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z 7 września 1991 oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

Jesteśmy przedszkolem za „1 zł”

Od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2025 r. organizacja przedszkola, odpłatność za przedszkole jest na takich samych zasadach, jak w miejskich przedszkolach. Organem prowadzącym przedszkole jest Human Life Promotion Sp. z o.o. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku.

Do przedszkola przyjmujemy dzieci od 3 do 6 lat. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do godziny 17.00 (przerwa wakacyjna w miesiącu lipcu). W przedszkolu są 4 grupy. W każdej grupie maksymalnie do 25 dzieci. W każdej grupie pracują dwie nauczycielki a w młodszej grupie także pomoc nauczyciela . Wszystkie nauczycielki zatrudnione w przedszkolu mają wyższe wykształcenie pedagogiczne i kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Dzieciom zapewniamy 3 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek. Posiłki do przedszkola dostarcza sprawdzona firma cateringowa Joanna Zawadzka JE Zakład Usług Cateringowych wpisana do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej Inspekcji Sanitarnej. To firma, która przygotowuje posiłki tylko dla dzieci. Potrawy przez nią przygotowywane nie zawierają półproduktów, sztucznych barwników, konserwantów, czy innych szkodliwych dla zdrowia substancji. Potrawy przyprawiane są ziołami i naturalnymi przyprawami, nie są smażone i aby były lekkostrawne, poddawane są obróbce termicznej za pomocą pieczenia lub gotowania. Ponadto firma przygotowuje wszystkie rodzaje diet, między innymi bezmleczną, bez jajeczną, bezglutenową czy wegetariańską. Świadczone przez nią usługi są zgodne z obowiązującymi normami zbiorowego żywienia i wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi. Firma posiada polisę ubezpieczeniową w zakresie prowadzonej działalności.

Certyfikat

Najważniejszą częścią pracy nauczyciela są umiejętności budowania i utrzymywania relacji z dzieckiem. Chęć do nauki znacznie wzrasta kiedy czują w relacji z nauczycielem szacunek, troskę, zaangażowanie, współpracę i zaufanie. Nauczyciele nie odniosą sukcesu w nauczaniu bez umiejętności tworzenia szczerych relacji międzyludzkich. Zachowania można modyfikować a żeby poznać sposoby modyfikowania tych zachowań trzeba poznać umiejętności dzięki którym każdy z nas może stać się bardziej skutecznym nauczycielem a poprzez to budować satysfakcjonujące relacje w przedszkolu.
Jesteśmy przedszkolem, które ma certyfikat przyznany przez Polskie Centrum Komunikacji Gordona za doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i szerzenie idei rozwiązywania konfliktów metodą bez przegranych dr Thomasa Gordona wśród rodziców i nauczycieli.

Praca z dzieckiem ukierunkowana jest na dziecko i jego potrzeby. Dużą uwagę zwracamy na rozwój emocjonalny dziecka. Mamy świadomość tego, że jest on podstawą na której opiera się każda inna umiejętność. Podstawy inteligencji emocjonalnej kształtują się w dzieciństwie. Tylko wtedy dzieci wyrosną na świadomych swoich potrzeb ludzi jeśli będą miały zaspokojoną potrzebę zaufania i akceptacji. W przedszkolu uczymy dzieci otwarcie mówić o tym co czują, czego potrzebują. Akceptacja dziecka, zachęta do działania ze strony nauczyciela mają pomóc dziecku w podejmowaniu decyzji do zrobienia czegoś wg. własnego pomysłu. Dziecko nie podejmie takich działań jeśli nie będzie wierzyło w siebie i swoje możliwości. Ono widzi siebie tak jak inni je widzą. Jeśli ma poczucie braku własnych kompetencji to brak ich będzie miał wpływ na jego dalszą naukę, na jego przyszłość w życiu dorosłym. W przedszkolu uczymy dzieci otwarcie mówić o tym co czują, czego potrzebują.
Dziecko uczą się poprzez zabawę, zarówno tą planowaną i inspirowaną przez nauczyciela jak też tą podejmowaną z inicjatywy dzieci, dlatego warsztat zabawowy został tak zorganizowany , by dzieci miały okazję do doświadczeń by przez to doświadczenie się uczyły, by miały możliwość samooceny, odwagi poznawczej, samodzielności i wytrwałości w działaniu, gdy pojawią się przeszkody.
Dzieciom oferujemy szeroką gamę zajęć, zróżnicowanych zarówno pod względem formy jak i treści, od planowanych zajęć dydaktycznych w zakresie: mowy i myślenia, pojęć matematycznych, edukacji przyrodniczej, edukacji technicznej i artystycznej , umiejętności społecznych oraz wychowania rodzinnego i patriotycznego realizowanych zgodnie z podstawa programową wychowania przedszkolnego poprzez zajęcia dodatkowe.
Budynek przedszkola Dzieci przebywają w przestronnych, kolorowych i bogato wyposażonych salach zabaw oraz mają do swojej dyspozycji plac zabaw. Budynek przedszkola jest przystosowany do prowadzenia przedszkola oraz zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki osobom przebywającym na jej terenie, zgodnie z przepisami budowlanymi, sanitarnymi i przeciwpożarowymi. Przedszkole mieści się w budynku o powierzchni 400 m2. Jest w nim 6 sal dydaktycznych o powierzchni 240 m2, sanitariaty dla dzieci, pomieszczenie na szatnię dla dzieci , kuchnia z wydawalnią posiłków i zmywalnią, gabinet logopedyczny, kancelaria, szatnia dla personelu oraz pomieszczenia gospodarcze. Przedszkole jest wyposażone w meble w sprzęt i pomoce dydaktyczne do zajęć. Przedszkole ma zagospodarowany plac zabaw, na którym zamontowane są urządzenia terenowe do zabaw ( zamek, domek, pociąg, sprężynowce, zjeżdżalnia z wieżą).
W przedszkolu wspomagamy rodziców w wychowaniu dzieci. Dyrektor przedszkola Krystyna Nowak jest certyfikowanym trenerem Treningu Skutecznego Rodzica wg. Thomasa Gordona przez nią prowadzone są szkolenia dla rodziców Trening Skutecznego Rodzica. Uczestnicząc w nich rodzice dowiadują się jak być przewodnikiem dla dziecka, jak nauczyć go woli współpracy, jak słuchać, kiedy przeżywa problem, jak mówić, żeby nas słuchało, jak rozwiązywać konflikty. Poznane techniki tej metody oraz warunki w jakich powinny być użyte pozwalają rodzicom nie tylko wpływać na innych by się zmienili, ale również zrozumieć dlaczego zachowują się właśnie w ten sposób. „Nie rób drugiemu co tobie nie miłe” to zasada, która przyświeca tej metodzie.

Koncepcja przedszkola jest warunkiem skuteczności naszych działań zmierzających do tego by stworzyć przedszkole przyjazne dziecku, przedszkole do którego dzieci będą chętnie uczęszczały, w którym będą mogły rozwijać się w swoim tempie i na miarę swoich potrzeb.
„SUKCES ZACZYNA SIĘ W PRZEDSZKOLU. TROSKA, ZAUFANIE, AKCEPTACJA JEST GWARANCJĄ TEGO SUKCESU”
Przedszkole „Europrymusek” wspomaga rozwój i edukację dziecka w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych. Nasi wychowankowie będą wyposażeni w wiedzę i umiejętności, która pozwoli im sprostać wymaganiom stawianym w szkole. Będą otwarci na kontakty z innymi ludźmi, cechować ich będzie śmiałość i twórcza postawa.
• Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, zaangażowana kadra, która zapewnia dzieciom właściwy rozwój poprzez stosowanie różnych metod nauczania.
• Przedszkole wyposaża dzieci w wiadomości i umiejętności niezbędne do dalszej edukacji.
• Programy realizowane w przedszkolu ukierunkowane są na dziecko, na jego potrzeby.
• Przedszkole uczy samodzielności, umiejętności podejmowania decyzji oraz umiejętności zachowań w różnych sytuacjach.
• W pracy z dziećmi dużą uwagę zwracamy na rozwój emocjonalny dziecka. Mamy świadomość tego, że jest on podstawą, na której opiera się każda inna umiejętność. Podstawy inteligencji emocjonalnej kształtują się w dzieciństwie. Tylko wtedy dzieci wyrosną na świadomych swoich potrzeb ludzi jeśli będą miały zaspokojoną potrzebę bezpieczeństwa, zaufania i akceptacji.
• Przedszkole wspomaga rodziców i nauczycieli w wychowywaniu dziecka organizując szkolenia według metody Thomasa Gordona. „Nie rób drugiemu co tobie nie miłe” to zasada, która przyświeca tej metodzie.